[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Algemene voorwaarden 
Laatste revisie – 19 oktober 2022

Gegevens Estona

Estona
Saksenweg 31
5349 AX Oss

E-mailadres: info@estona.nl
KvK-nummer: 61700126

Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Estona en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Estona en jou als klant.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan je beschikbaar gesteld. Indien gewenst kan ik je een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden toesturen.
  3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Ons aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. Estona is gerechtigd het aanbod ten aller tijden te wijzigen en aan te passen.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou als klant mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Estona niet.
  4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Estona kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor jou als klant duidelijk is wat je rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   • de prijs inclusief belastingen;
   • de kosten van verzending;
   • de manier waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
   • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen we de prijs kunnen garanderen;
   • de overeenkomst wordt na totstandkoming gearchiveerd, zodat deze voor jou tot een jaar na dato in te zien is;
   • de manier waarop jij als klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door jou in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien jij het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Estona langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  3. Estona zal de volgende informatie kenbaar maken:
  4. het bezoekadres van de vestiging van Estona zodat je weet waar je met klachten terecht kan;
  5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je als klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  6. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heb je als klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Let wel: dit betreft alleen artikelen die niet gepersonaliseerd zijn. Lees hiervoor verder onder het kopje ‘Uitsluiting van herroepingsrecht’.
 2. Tijdens de bedenktijd dien jij als klant zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Estona retourneren volgens instructies ontvangen na contact met Estona.
 3. Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Estona. Het kenbaar maken dient je te doen middels een E-mail gericht aan info@estona.nl. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dient je het product binnen 7 dagen retour te sturen. Je dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien je na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht of wanneer je het product niet aan ons hebt geretourneerd, is de koop een feit.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien jij als klant gebruik wil maken van je herroepingsrecht, komen  de kosten van terugzending voor jouw rekening.
 2. Indien je een betaling hebt voldaan, zal Estona dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product ongeschonden terug ontvangen is door Estona.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Iedere ondernemer kan het herroepingsrecht van een consument uitsluiten voor producten zoals omschreven onder punt 2.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Estona tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van jou als klant. Oftewel maatwerk producten:
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, al kunnen prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven wel voorkomen.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Estona niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en Garantie

 1. Estona staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering via info@estona.nl te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. Onze producten hebben een garantietermijn van 12 maanden, gebaseerd op normaal gebruik en bijhorend onderhoud. Informatie hierover  kun je vinden onder het kopje onderhoudsadvies op onze website.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door anderen heeft laten repareren of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig werden behandeld;
  • Men niet heeft gehandeld zoals vermeld in het kopje ‘onderhoudsadvies’ op onze website;

Levering en uitvoering

 1. Estona zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat jij als klant aan ons kenbaar hebt gemaakt.
 3. Estona zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren, tenzij jij als klant akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. In dat geval heb je het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Je hebt geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kun je geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding volgens lid 3 van dit artikel zal Estona het door jou betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Estona zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit zal altijd in overleg gebeuren.

Betaling

 1. De door jou verschuldigde bedragen dienen zo snel mogelijk, doch binnen zeven dagen, te worden voldaan.
 2. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Estona te melden.
 3. In geval van wanbetaling heeft Estona behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan jou kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling

 1. Klachten kun je melden via info@estona.nl. Estona hoort graag van je waaruit de klacht bestaat en doet uiteraard zijn best deze naar volle tevredenheid op te lossen.
 2. Gebreken moeten binnen 7 dagen na het constateren hiervan volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via info@estona.nl.
 3. Bij Estona ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Estona binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl) welke gratis zal bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heb jij als klant de mogelijkheid om je klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Estona niet op, tenzij door Estona schriftelijk anders aangeven.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Estona, zullen wij de geleverde producten uiteraard kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Estona en jou als klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien je woonachtig bent in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]